Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov sa riadia nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a súčasne nadobudne účinnosť aj nový zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý v zásade v celom rozsahu preberá znenie Nariadenia GDPR.

Spracovateľ osobných údajov

Názov: eridar, s.r.o.
Adresa sídla: Bajkalská 25/A, Bratislava 825 03
IČO: 35 868 805
E-mail: eridar@eridar.sk
Telefón: +421 905 743 908

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Vaše osobné údaje získavame prostredníctvom elektronických formulárov, ktoré sú odosielané prostredníctvom našej web stránky www.eridar.sk na základe prejavu vašej slobodnej vôle.

Osobné údaje, ktoré získame odoslaním elektronického formulára

Meno, Priezvisko, E-mailová adresa, Číslo telefónu

Tieto údaje chránime použitím SSL certifikátu, ktorý je nainštalovaný na serveri, prostredníctvom ktorého sa formulár odosiela. Znamená to, že osobné údaje odoslané prostredníctvom formulára sú zašifrované a v prípade ich zachytenia treťou stranou, ktorá je schopná takúto komunikáciu protiprávne sledovať, ju nebudú môcť prečítať a identifikovať.

Vaše osobné údaje sú súčasťou zmluvných a predzmluvných obchodných vzťahov medzi vami a spoločnosťou eridar s.r.o.. Sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu na účely možných budúcich zmluvných vzťahov s cestovnou kanceláriou a slúžia ako základ pred konečným uzatvorením zmluvy o zájazde podľa všeobecných obchodných podmienok.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články a ponuky na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

S kým zdieľame vaše údaje

Osobné údaje získané prostredníctvom tejto web stránky nezdieľame so žiadnou z tretích strán. Žiadna tretia strana nemá náš súhlas so spracovaním a používaním vašich osobných údajov, ktoré ste odoslali prostredníctvom tejto web stránky.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Vaše osobné údaje odoslané prostredníctvom elektronických formulárov na tejto web stránke uchovávame len na nevyhnutný čas a v nevyhnutnom rozsahu a sú použité výhradne na účel, na ktorý boli poskytnuté.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Ak ste prostredníctvom tejto web stránky odoslali osobné údaje, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Odosielanie elektronickej pošty

Odosielanie elektronickej pošty prostredníctvom automatizovaného systému na hromadné rozosielanie obchodných ponúk a obchodných informácií (ďalej len newsletter)

Už 17 rokov robíme v CK ERIDAR všetko pre to, aby sme Vám zabezpečili tie najlepšie ozdravno-rekondičné pobyty pre krásu tela a harmóniu duše a tiež poznávacie pobyty s výnimočnými cestovateľskými zážitkami. Bezpečnosť Vašich údajov a ochrana Vášho súkromia je pre nás samozrejmosťou.

Ak ste v minulosti spoločnosti eridar s.r.o. CK, so sídlom Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava, IČO: 35 868805, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č.: 29967/B udelili súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, tak tento udelený súhlas je možné považovať za súhlas udelený v súlade s novou, vyššie uvedenou legislatívou.

V prípade, ak si neželáte zo strany spoločnosti eridar s.r.o. Cestovná kancelária naďalej dostávať na základe udeleného súhlasu akékoľvek ponuky vo forme newslettera resp. inej forme, odhláste sa z odberu newslettra prostredníctvom linky, ktorá sa nachádza v každom newslettri v jeho dolnej časti.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti t.j. súhlas môžete aj v budúcnosti kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu eridar@eridar.sk, s uvedením Vašich osobných údajov minimálne v rozsahu meno a priezvisko, adresa bydliska spolu s informáciou, že si neželáte, aby spoločnosť eridar s.r.o. ako prevádzkovateľ spracúvala Vaše osobné údaje.

V prípade, ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k spracúvaniu Vašich osobných údajov, kontaktujte nás prosím prostredníctvom e-mailu na e-mailovej adrese: eridar@eridar.sk