Všeobecné, záručné a stornovacie podmienky účasti na štandardných zájazdoch CK eridar s.r.o.

Platné od 1.1.2020

Článok I. Vznik zmluvného vzťahu

1.CK eridar, s.r.o., Hotel Holiday Inn, Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava, obstaráva svojim zákazníkom účasť na zájazdoch v súlade s platnými právnymi predpismi na základe Zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej Zmluvy), ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto “Všeobecné, záručné a stornovacie podmienky účasti na štandardných zájazdoch” (ďalej Podmienky).2) Zmluvný vzťah medzi CK eridar s.r.o. a objednávateľom vzniká na základe podpísanej Zmluvy o zájazde.

Zmluva zaväzuje aj všetky ďalšie osoby v nej uvedené ako cestujúci. Za plnenie zmluvných záväzkov ďalších osôb uvedených v Zmluve ručí objednávateľ ako za plnenie svojich vlastných záväzkov a to solidárne. V prípade poskytnutia osobných údajov inej fyzickej osoby objednávateľ prehlasuje, že disponuje jej súhlasom, ktorý kedykoľvek na žiadosť CK eridar vie doložiť a zároveň ju informoval o podmienkach spracúvania osobných údajov CK eridar s.r.o.

2) Predmet Zmluvy o zájazde je určený podľa predzmluvných informácií CK eridar, resp. objednávateľom potvrdených objednávok, týchto Všeobecných zmluvných podmienok a prípadne podľa osobitných dohodnutých podmienok.

3) Potvrdením Zmluvy o zájazde sa CK eridar objednávateľovi zaväzuje obstarať zájazd v dohodnutom rozsahu,kvalite a v súlade s dohodnutými podmienkami.

4. Podpisom Zmluvy objednávateľ potvrdzuje, že všetky uvedené podmienky sú mu známe, súhlasí s nimi a prijíma ich.CK eridar, s.r.o. nezodpovedá za následky, ktoré postihnú účastníka pri nerešpektovaní a neplnení týchto podmienok, pri nedodržiavaní pokynov na cestu alebo programu zájazdu.

V prípade predchádzajúcej rezervácie je záujemca povinný uzavrieť s CK eridar, s.r.o. zmluvu o zájazde v dohodnutom termíne. V opačnom prípade ju CK eridar, s.r.o. pri neskoršom predložení nemusí od zákazníka prijať.

Článok II. Uzatvorenie zmluvy

1. Zákazník zodpovedá v plnom rozsahu za údaje uvedené v Zmluve. Za neplnoleté osoby podpisuje Zmluvu o zájazde zákonný zástupca. Uzavretie Zmluvy potvrdí CK zákazníkovi, odovzdá mu rovnopis Zmluvy a vyinkasuje zálohu vo výške 50% z celkovej ceny zájazdu.

2. Podpísaním Zmluvy sa zákazník zaväzuje uhradiť CK eridar, s.r.o. cenu zájazdu alebo pobytu v stanovenej lehote a dodržiavať všetky pokyny cK eridar, s.r.o., ktoré sa týkajú ním vybraného zájazdu.

Článok III. Cenové podmienky

Cenou za zájazd a všetky služby, ktoré si objednávateľ objednal alebo ktoré sú zahrnuté do zájazdu (ďalej len„cena zájazdu“) sa rozumie celková cena zájazdu uvedená v Zmluve o zájazde. Zmluvné strany berú na vedomie, že do ceny zájazdu môžu byť ešte dodatočne zahrnuté náklady a poplatky, ktoré nemožno určiť pred uzatvorením zmluvy o zájazde a na čo bol cestujúci vopred upozornený v súlade so zákonom.

Právo na poskytnutie všetkých objednaných služieb vzniká cestujúcemu až zaplatením ceny zájazdu v plnom rozsahu a splnením ostatných podmienok poskytnutia služieb. V prípade, že objednávateľ z akýchkoľvek dôvodov nedodrží termín úhrady celej ceny objednaných služieb, je CK eridar oprávnená požadovať zaplatenie odstupného podľa týchto Všeobecných zmluvných podmienok a odstúpiť od uzavretej Zmluvy o zájazde.Pri poskytovaní zliav pre deti je rozhodujúci vek detí k poslednému dňu zájazdu

CK nie je povinná vrátiť zaplatenú cenu zájazdu, ak sa cestujúci nezúčastnil zájazdu z dôvodov, za ktoré nezodpovedá CK.

Ćlánok IV. Platobné podmienky

1.CK eridar má právo na zaplatenie ceny objednaných služieb pred ich poskytnutím a objednávateľ je povinný uhradiť cenu služieb pred ich poskytnutím.

2. CK eridar má právo požadovať pri uzatváraní zmluvy o zájazde zaplatenie zálohy v minimálnej výške 50 % ceny zájazdu alebo všetkých objednaných služieb (okrem cestovného poistenia, ktoré musí objednávateľ zaplatiť v plnej výške už pri podpísaní zmluvy o zájazde). Zvyšnú časť ceny zájazdu alebo za všetky objednané služby je objednávateľ povinný zaplatiť najneskôr v lehote do 45 dní pred začatím zájazdu, resp. začatím čerpania služieb. V prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 45 dní pred začatím zájazdu, resp. začatím čerpania služieb, je objednávateľ povinný zaplatiť 100 % ceny zájazdu alebo objednaných služieb pri vzniku zmluvného vzťahu.

Druhy a ceny zájazdov

1.CK eridar, s.r.o. v rámci organizovaných zájazdov zabezpečuje a poskytuje ubytovanie, stravovacie, prepravné, sprievodcovské a ďalšie služby podľa dohody so zákazníkom.

2.CK eridar, s.r.o. je oprávnená jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu v prípade, že dôjde k niektorej z nasledujúcich skutočností:

a) k zvýšeniu dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok,

b) k zvýšeniu platieb spojených s dopravou, napríklad letiskových a prístavných poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cene zájazdu,

c) k zmene kurzu slovenskej koruny použitého na určenie ceny zájazdu v priemere o viac ako 5%, ak k tomuto zvýšeniu dôjde do 21. dňa pred začatím zájazdu.

CK eridar, s.r.o. je oprávnená zvýšiť cenu zájazdu len o sumu, o ktorú sa v dôsledku skutočností uvedených pod písmenom a), b), c) zvýšili jej náklady na obstaranie zájazdu. Písomné oznámenie o zvýšení ceny sa musí objednávateľovi odoslať najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu. Takto oznámené zvýšenie ceny zájazdu je pre objednávateľa záväzné a objednávateľ je povinný zaplatiť eridar s.r.o. rozdiel v cene spôsobený zvýšením ceny zájazdu v lehote určenej CK eridar, s.r.o. Cena zájazdu uvedená v zmluve sa nesmie jednostranne zvýšiť v priebehu 20 dní pred začiatkom zájazdu.

3. Z účasti na zájazde vyplýva pre zákazníka právo na plnenie tých služieb, ktoré sú súčasťou konkrétneho programu zájazdu a jeho zaplatenej ceny. Ďalšie služby nad rámec dohodnutého rozsahu môže CK eridar, s.r.o. k poskytnúť len na základe osobitnej písomnej zmluvy a ich následnej úhrady.

Článok V. Cestovné doklady a Práva a povinnosti objednávateľa

1.Každý objednávateľ – účastník zahraničného zájazdu je povinný mať vlastný cestovný pas s platnosťou minimálne 6 mesiacov po termíne predpokladaného návratu zo zájazdu. Deti do 5 rokov, ktoré cestujú spolu s rodičmi, musia byť zapísané v cestovnom doklade rodiča, ktorý cestuje spolu s dieťaťom, alebo musia mať vlastný cestovný doklad. Deti, ktoré cestujú samostatne, alebo deti staršie ako 5 rokov musia mať vlastný cestovný doklad.

2.Pri ceste do štátu s vízovou povinnosťou je zákazník povinný odovzdať CK eridar, s.r.o. cestovný pas v termíne určenom CK eridar, s.r.o. k vybaveniu vízových formalít.

3.K základným právam objednávateľa a cestujúceho patrí najmä:

a) právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,

b) právo vyžadovať od CK eridar informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,

c) právo byť v zmluvne dohodnutých alebo zákonných lehotách zoznámený s prípadnými zmenami v zmluvne dohodnutých službách,

d) právo na reklamáciu nedostatkov a jej vybavenie v súlade Všeobecných zmluvných podmienok,

K základným povinnostiam objednávateľa a cestujúceho patrí najmä:

a) poskytnúť cestovnej kancelárii potrebnú súčinnosť k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, predovšetkým pravdivo a úplne uvádzať požadované údaje v Zmluve o zájazde, vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov a predložiť prípadne ďalšie doklady potrebné pre riadne poskytnutie dohodnutých služieb podľa požiadavky CK eridar .V prípade riadneho nesplnenia tejto povinnosti je cestujúci povinný uhradiť CK eridar všetky náklady a škodu,ktorá poskytnutím nesprávnych a neúplných údajov CK eridar vznikla.

b) zabezpečiť u osôb vo veku do 15 rokov sprevádzanie a dohľad dospelého účastníka v priebehu zájazdu, obdobne zabezpečiť sprevádzanie a dohľad u osôb, ktorých zdravotný stav to vyžaduje,

c) nahlásiť cudzích štátnych príslušníkov uvedených v Zmluve o zájazde,

V opačnom prípade CK eridar nezodpovedá za riadne zabezpečenie zájazdu alebo za poskytnutie služieb týmto osobám. Iní ako slovenskí štátni príslušníci zodpovedajú sami za splnenie všetkých potrebných náležitostí (napr.pasových, colných, devízových a iných predpisov krajiny miesta zájazdu), ktorými je poskytnutie zájazdu a čerpanie služieb v SR a v zahraničí pre nich podmienené.

d) zaplatiť cenu zájazdu v súlade s článkom III. týchto Všeobecných zmluvných podmienok, a v prípade potreby preukázať túto skutočnosť.

e) bez zbytočného odkladu oznamovať CK eridar svoje stanovisko k prípadným zmenám v podmienkach a obsahu dohodnutých služieb,

f) prevziať od CK eridar doklady potrebné pre čerpanie objednaných a zaplatených služieb a skontrolovať správnosť údajov v nich uvedených,

g) mať u seba platný cestovný doklad, prípadne vízum (pokiaľ je vyžadované), dodržiavať pasové a colné predpisy krajín, do ktorých cestuje. Všetky náklady, ktoré vzniknú nedodržaním týchto predpisov, znáša cestujúci,

h) splniť očkovacie, príp. ďalšie zdravotné formality pri cestách do krajín, pre ktoré sú stanovené medzinárodnými zdravotníckymi predpismi,

i) pri čerpaní služieb sa presne riadiť pokynmi a informáciami oznámenými CKeridar ako aj pokynmi priamych poskytovateľov služieb, dodržiavať časy a miesta odchodov,

j) počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných zákazníkov, dodávateľov služieb alebo CK eridar

k) rešpektovať bezpečnostné predpisy a pokyny súvisiace s bezpečnosťou prepravy ako aj podrobiť sa pokynom personálu na palube lietadla, rešpektovať zákaz fajčenia na palube lietadla, nesprávať sa agresívne voči spolucestujúcim a pod. Pri neplnení povinností uvedených v predchádzajúcej vete je vylúčená akákoľvek zodpovednosť CK eridar za neúčasť cestujúceho na zájazde či za nemožnosť riadneho využitia objednaných služieb.

l) uhradiť škodu, ktorú spôsobil zavineným konaním na dopravnom prostriedku v ubytovacom a inom zariadení alebo inej osobe

m) dbať o včasné a riadne uplatnenie prípadných nárokov voči dodávateľom služieb ,

n) v prípade, že cestujúci porušuje Zmluvu o zájazde tak, že využíva služby, ktoré nie sú dohodnuté v Zmluve o zájazde, je povinný zaplatiť k bežnej cene takto čerpaných služieb zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa bežnej cene takto čerpaných služieb. Rovnako v prípade, že v rozpore s uzavretou Zmluvou o zájazde služby čerpá osoba, ktorá nebola uvedená v Zmluve o zájazde, je objednávateľ povinný zaplatiť k bežným cenám čerpaných služieb zmluvnú pokutu vo výške bežnej ceny takto čerpaných služieb.

K povinnostiam objednávateľa ďalej patrí:

a) zoznámiť všetkých cestujúcich uvedených v Zmluve o zájazde s týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami ako aj s ďalšími informáciami, ktoré od CK obdrží,

b) zabezpečiť, aby všetci cestujúci plnili základné povinnosti cestujúcich, ktoré vyžadujú ich osobnú súčinnosť a ich nositeľom môže byť iba jednotlivý cestujúci.

Povinnosti pre CK eridar:

CK eridar je povinná

1. pred uzatvorením Zmluvy o zájazde informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa rozsahu služieb uvedených v Zmluve o zájazde, ktoré sú jej známe, a ktoré môžu mať vplyvnarozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu.

2) CK eridar je povinná mať uzatvorenú Zmluvu o poistení pre prípad úpadku cestovnej kancelárie, na základe ktorej vzniká objednávateľovi právo na poistné plnenie v prípade úpadku cestovnej kancelarie.

3) CK je povinná poskytnúť primeranú pomoc cestujúcemu v ťažkostiach bezodkladne, najmä poskytnutím vhodných informácií o službách zdravotnej starostlivosti v prípade uzavretia poistenia cez CK, miestnych orgánoch a zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky,

b) pomoci cestujúcemu s komunikáciou na diaľku a s nájdením náhradného riešenia problému.

Ak sa cestujúci ocitne v ťažkostiach v dôsledku svojho úmyselného konania alebo svojej nedbanlivosti, CK eridar je oprávnená požadovať od cestujúceho za poskytnutú pomoc úhradu. Výška úhrady nesmie presiahnuť výšku skutočných nákladov, ktoré vznikli CK eridar poskytnutím pomoci cestujúcemu.

4)CK eridar nie je povinná poskytnúť cestujúcim plnenia nad rámec vopred potvrdených a zaplatených služieb.

Článok VI. Učasť na zájazde

1. Najneskôr 21 dní pred odchodom na zájazd je zákazník povinný doplatiť rozdiel do plnej výšky ceny zájazdu.

2. Účasť zákazníka na zájazde je podmienená zaplatením plnej ceny zájazdu pred odchodom a včasným dostavením sa k odjazdu s platným cestovným pasom.

3. Objednávateľ je oprávnený najneskôr 14 dní pred začatím zájazdu doručiť CK eridar, s.r.o písomné oznámenie o tom, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba uvedená v oznámení. Oznámenie musí obsahovať aj vyhlásenie nového objednávateľa, že súhlasí s uzatvorenou Zmluvou a spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva objednávateľom. Pôvodný objednávateľ a nový objednávateľ spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu a úhradu nákladov, ktoré CK eridar, s.r.o v súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú a sú povinní poskytnúť CK eridar, s.r.o súčinnosť potrebnú k zmene účastníka zájazdu. Pôvodný objednávateľ však nemá nárok na vrátenie ceny už poskytnutých služieb (víza, poistenie).

Článok VII. Stornovacie podmienky a storno poplatky

1. Zrušenie Zmluvy je zákazník povinný oznámiť CK eridar, s.r.o osobne alebo písomne doporučeným listom. Pri písomnom zrušení účasti na zájazde je pre stanovenie storno poplatku rozhodujúci dátum prijatia oznámenia o zrušení účasti. Pri osobnom zrušení účasti na zájazde je pre stanovenie storno poplatku rozhodujúci dátum potvrdený podpisom zástupcu CKeridar, s.r.o a pečiatkou .

2. CK eridar, s.r.o účtuje za každú osobu pri zahraničnom alebo tuzemskom zájazde storno poplatok vo výške skutočne vzniknutých nákladov minimálne však:

A. Základný režijný storno poplatok je 60 EUR / objednaná osoba pri storne zákazníka do 45 a viac dní pred odchodom na zájazd.V prípade leteckých zájazdov vo výške 120 EUR.

B. Zvýšený storno poplatok sa účtuje vo výške vzniknutých nákladov, vždy z ceny zájazdu, najmenej však:

45% z ceny zájazdu ak účastník odstúpi od Zmluvy v lehote od 44 dní do 29 dní pred odchodom na zájazd

60% z ceny zájazdu ak účastník odstúpi od Zmluvy v lehote od 28 dní do 15 dní pred odchodom na zájazd

80% z ceny zájazdu ak účastník odstúpi od Zmluvy v lehote od 14 dní do 7 dní pred odchodom na zájazd

100% z ceny zájazdu ak k zrušeniu zájazdu alebo pobytu dôjde v termíne kratšom ako 7 dní pred odchodom na zájazd.

C. V prípade, že zákazník nedodrží svoje povinnosti, vyplývajúce pre neho z týchto Podmienok účasti na štandardných zájazdoch CK eridar, s.r.o a z takéhoto jeho konania vznikne CKeridar, s.r.o škoda, stráca objednávateľ nárok na vrátenie zaplatenej ceny zájazdu. Zaplatená cena zájazdu bude použitá v rámci náhrady škody na úhradu nákladov, ktoré takto vznikli.

3. Žiadosť zákazníka o zmenu termínu, ktorý si tento uCK eridar, s.r.o objednal a bol potvrdený, nezakladá dôvod zbavenia sa povinnosti zo strany zákazníka zaplatiť príslušný stornopoplatok za zrušenie skôr objednaného zájazdu.

4.Zákazník, ktorý počas zájazdu poruší právne predpisy príslušného štátu, alebo nerešpektuje program zájazdu, môže byť zo zájazdu vylúčený bez nároku na akúkoľvek náhradu.

CK eridar môže pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy o zájazde bez povinnosti nahradiť škodu objednávateľovi spôsobenú týmto odstúpením, výlučne ak

a) počet účastníkov zájazdu je nižší ako minimálny počet účastníkov požadovaný podľa zmluvy o zájazde a cestovná kancelária odstúpi od Zmluvy o zájazde v lehote určenej v Zmluve o zájazde, najneskôr však

– 20 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá dlhšie ako 6 dní,

– 7 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá od 2 dní do 6 dní,

– 48 hodín pred začatím zájazdu, ak ide o cesty, ktoré trvajú menej ako 2 dni, alebo

neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti bránia CK eridar plniť zmluvu o zájazde a CK eridar oznámi objednávateľovi odstúpenie od Zmluvy o zájazde bezodkladne pred začatím zájazdu.

Článok VIII. Záväzky pri zmene programu a poskytovaných služieb

1. CK eridar, s.r.o je pred zahájením zájazdu oprávnená zmeniť dohodnuté služby, ak nastanú okolnosti, ktoré jej bránia tieto poskytnúť podľa dohodnutých podmienok. Takéto zmeny je však CK eridar, s.r.o povinná zákazníkovi bezodkladne oznámiť.

2. Zákazník má právo na odstúpenie od Zmluvy a vrátenie zaplatenej ceny zájazdu alebo na prevod zaplatenej sumy na úhradu ceny náhradného alebo novoobjednaného zájazdu či pobytu a to bez akýchkoľvek stornovacích poplatkov v týchto prípadoch:

a) pri zrušení zájazdu zo strany CK eridar, s.r.o,

b) pri presune termínu konania zájazdu či pobytu o viac ako 5 dni, oproti pôvodne dohodnutému termínu,

c) pri závažnej zmene programu, trasy, ceny, miesta, ubytovania a dopravy.

Za závažnú zmenu sa však nepokladá zmena ubytovania či ubytovacieho objektu, ak je zachovaná ich rovnaká kategória a dohodnutý rozsah vybavenia náhradného objektu, resp. služby poskytované v tomto objekte sú vyššej kategórie.

3. Počas zájazdu je CK eridar, s.r.o oprávnená vykonať operatívne zmeny programu a poskytovaných služieb, ak je to z naliehavých dôvodov nezavinených s CKeridar, s.r.o nevyhnutné a nie je preto možné dodržať pôvodný dohodnutý program a služby.

4. V prípade, že CK eridar, s.r.o nemôže dodržať pôvodne stanovený dohodnutý program a služby, je povinná:

a) zabezpečiť pre zákazníka náhradný program a služby v rozsahu a kvalite zhodnej alebo obdobnej pôvodne dohodnutým podmienkam,

b) upraviť cenu zájazdu v závislosti od uskutočnených zmien programu a služieb a to v prípade, ak je ich dôsledkom zníženie rozsahu a kvality dohodnutého programu a služieb,

c) vrátiť zákazníkovi zaplatenú cenu neposkytnutých služieb, ak za tieto nebolo poskytnuté zo strany CK náhradné plnenie,

d) poskytnúť zákazníkovi primeranú zľavu, ak neboli poskytnuté všetky služby zahrnuté do ceny zájazdu v plnom rozsahu a kvalite,

e) o všetkých uskutočnených zmenách zákazníka bezodkladne informovať.

5. V prípade, ak CK eridar, s.r.o počas trvania zájazdu neposkytne zákazníkovi dohodnuté služby zahrnuté v cene v plnom rozsahu a kvalite, má zákazník právo na reklamáciu. Reklamácia musí byť uplatnená bezodkladne po vzniku udalosti, ktorá ju zakladá a to priamo u sprievodcu zájazdu či u delegáta eridar, s.r.o, ktorí sú oprávnení reklamácie prijímať a operatívne ich riešiť. Ak ide o nedostatok, ktorý nie je možné odstrániť priamo na mieste, spíše delegát ,tréner CK eridar, s.r.o so zákazníkom reklamačný zápis.

6. Zákazník je povinný do 3 mesiacov po návrate zo zájazdu či pobytu, alebo v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil, odo dňa keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy, zaslať, alebo osobne doručiť do sídla CK eridar, s.r.o písomnú sťažnosť s priloženým reklamačným zápisom. eridar, s.r.o je v lehote do 30 dní od prevzatia sťažnosti, povinná túto prešetriť a výsledok oznámiť zákazníkovi.

7. Ak však zákazník zabezpečené služby dobrovoľne nevyužije, nárok na náhradu alebo zľavu z ceny mu nevzniká.Zmena dohodnutých podmienok

A. Pred začiatkom čerpania služieb (zájazdu):

AK je CK nútená zmeniť základnú podmienku o 8% informuje klienta o skutočnosti, a ak cestujúci v lehote neprijme navrhované zmeny zmluvy o zájazde, zmluva o zájazde zanikne, tiež O cene náhradného zájazdu, ak je takýto náhradný zájazd objednávateľovi ponúknutý.

Ak objednávateľ odstúpi od Zmluvy o zájazde a neprijme ponuku náhradného zájazdu, CK eridar je povinná vrátiť objednávateľovi všetky platby uskutočnené objednávateľom bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy o zájazde.

2) Zmluvné strany sa dohodli, že CK eridar je oprávnená pred začatím zájazdu zmeniť podmienky Zmluvy

o zájazde, ak sa jedná o zmenu, ktorá je zanedbateľná a CK eridar bude informovať objednávateľa o zmene jednoznačným, zrozumiteľným a určitým spôsobom. Za zanedbateľnú zmenu podmienok zmluvy o zájazde sa považuje zmena miesta a ubytovacieho objektu, v prípade preobsadenia alebo technologických problémov ubytovacej kapacity, za podmienky, ak je zabezpečené náhradné ubytovanie minimálne rovnakej a vyššej kategórie a v podobnej oblasti, zmena poradia navštívených miest, zmena dopravy z dopravných,bezpečnostných alebo iných operatívnych dôvodov, zmena miesta odchodu a príchodu za podmienky, že je zabezpečená bezplatná doprava z a na pôvodné miesto.

B. Počas čerpania služieb:

1) CK eridar je oprávnená vykonať operatívne zmeny programu zájazdu a poskytovaných služieb, ak z

objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov alebo

mimoriadnych okolností, ktoré CK eridar nemá možnosť ovplyvniť a predvídať, nie je možné pôvodný program zájazdu a služby zabezpečiť, pričom v takomto prípade je CK eridar povinná:

– zabezpečiť náhradný program a služby v rozsahu a kvalite čo najviac porovnateľnom a zodpovedajúcom

charakteru pôvodných služieb, pričom v prípade zabezpečenia služieb na minimálne rovnakej úrovni (napr.

náhradné ubytovanie v hoteli rovnakej, resp. vyššej kategórie) sú všetky ďalšie nároky cestujúceho vylúčené,alebo- vrátiť cestujúcemu zaplatenú cenu za neposkytnuté, resp. náhradným plnením nekompenzované služby,alebo- poskytnúť cestujúcemu zľavu zo zaplatenej ceny služieb, ktoré neboli poskytnuté v plnom rozsahu alebo za ktoré nebolo poskytnuté náhradné plnenie, alebo

– poskytnúť cestujúcemu bezodkladne pomoc, alebo- zabezpečiť iné práva podľa zákona.

2) CK eridar nenesie zodpovednosť za následky zmenených alebo neposkytnutých služieb alebo programu,

zapríčinených udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku

neobvyklých a nepredvídateľných okolností (napr. z dôvodu meškania dopravného prostriedku spôsobeného technickými poruchami, počasím, dopravnou situáciou, rozhodnutím dopravcu, štrajkom a podobnými okolnosťami neovplyvniteľnými zo strany CK eridar).

Článok IX. Cestovné poistenie

Súčasťou ponuky zájazdov CK eridar je cestovné poistenie pre cestujúcich. V rámci rozsahu cestovného poistenia je o.i. zahrnuté aj poistenie pre prípad, že objednávateľovi resp. cestujúcim vzniknú náklady v súvislosti s odstúpením od Zmluvy o zájazde najmä v prípade nehody, ochorenia, úmrtia v rodine a pod. Presný rozsah krytia a podmienky cestovného poistenia sú uvedené v letáku poisťovacej spoločnosti

Poistný vzťah vzniká priamo medzi objednávateľom resp. cestujúcim a poisťovacou spoločnosťou. V rokovanío odškodnení poistnej udalosti je poisťovacia spoločnosť v priamom vzťahu k objednávateľovi resp. k cestujúcemu a CK eridar neprísluší posudzovať existenciu, prípadne výšku uplatňovaných nárokov z tohto vzťahu.

Článok X. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje objednávateľa a cestujúcich v rozsahu meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum narodenia, e-mailová adresa objednávateľa, telefónne číslo objednávateľa, číslo cestovného pasu resp.občianskeho preukazu cestujúcich, sú spracúvané za účelom uzatvorenia a plnenia Zmluvy o zájazde, t.j. pre písomnosti priamo súvisiace so zabezpečením zájazdu, poistením zájazdu, zabezpečením ubytovania a dopravy vrátane riešenia všetkých ďalších otázok záväzkového vzťahu založeného Zmluvou o zájazde. V súlade s platnou legislatívou sa na spracúvanie osobných údajov nevyhnutných na plnenie Zmluvy o zájazde súhlas dotknutej osoby nevyžaduje.

2) Tretie strany, ktorým sú osobné údaje klientov poskytnuté: zmluvné cestovné poisťovne, zmluvné cestovné kancelárie, zmluvné letecké spoločnosti, zmluvné autobusové dopravné spoločnosti, ubytovacie zariadenia podľa miesta pobytu klienta uvedeného v Zmluve o zájazde.

3.Tretie krajiny, do ktorých sa predpokladá prenos osobných údajov: krajina členského štátu EU alebo štátu mimo EU, v ktorej sa nachádza ubytovacie zariadenie podľa miesta pobytu klienta uvedeného v Zmluve o zájazde.

4) CK eridar používa osobné údaje objednávateľa a cestujúcich na základe „Zásad ochrany osobných údajov v spoločnosti Ck eridar s r.o.“, tak ako sú uvedené na internetovej stránke www.eridar.sk

.

Článok XI. Reklamačné konanie, zodpovednosť za poskytovanie zájazdu

1) CK eridar zodpovedá za porušenie Zmluvy o zájazde, a to aj vtedy, ak majú povinnosti iní poskytovatelia služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu (ďalej len „porušenie Zmluvy o zájazde“). CK eridar nezodpovedá za úroveň cudzích služieb a akcií mimo rámca zájazdu, ktoré si cestujúci objedná na mieste u sprievodcu, od hotela alebo od inej organizácie.

2) Ak niektorá zo služieb cestovného ruchu nie je poskytnutá v súlade so Zmluvou o zájazde, je objednávateľ,resp. cestujúci povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť CK eridar.

3) CK eridar je povinná vykonať nápravu uvedením služby cestovného ruchu do súladu so Zmluvou o zájazde, ak je to vzhľadom na okolnosti možné, alebo ak to nespôsobí neprimerané náklady

4) Ak CK eridar nemôže vykonať nápravu podľa odseku 3 tohto článku, ponúkne cestujúcemu náhradné služby , pričom tieto náhradné služby cestovného ruchu musia byť

a) rovnakej kvality alebo vyššej kvality, ako je uvedená v Zmluve o zájazde, alebo nižšej kvality, ako je uvedená v zmluve o zájazde, s ponukou primeranej zľavy z ceny týchto služieb cestovného ruchu.

5) Cestujúci môže odmietnuť náhradné služby cestovného ruchu ponúknuté cestovnou kanceláriou podľa odseku 4 tohto článku, ak náhradné služby cestovného ruchu nie sú porovnateľné so službami cestovného ruchu uvedenými v Zmluve o zájazde alebo ponúknutá zľava z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu nižšej kvality nie je primeraná. Ak poskytnutie náhradných služieb cestovného ruchu cestujúci v súlade s prvou vetou odmietne alebo tieto náhradné služby cestovného ruchu nemôže z objektívnych dôvodov prijať, cestujúci pokračuje v užívaní služieb cestovného ruchu, ktoré sú predmetom oznámenia podľa odseku 2 tohto článku, a CK eridar poskytne cestujúcemu primeranú zľavu z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu, ktoré boli predmetom oznámenia podľa odseku 2 tohto článku.

6) Ak CK eridar nevykoná nápravu podľa odseku 3 tohto článku a ani nezabezpečí cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu podľa odseku 4 tohto článku, cestujúci má právo

a) vykonať nápravu sám a požadovať náhradu účelne dokázateľných nákladov s tým spojených,

b) odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného a požadovať primeranú zľavu z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu, ktoré neboli poskytnuté riadne a včas, ak ide o podstatné porušenie Zmluvy o zájazde.

7) CK eridar je povinná vyhotoviť v spolupráci s cestujúcim písomný záznam a odovzdať cestujúcemu kópiu tohto písomného záznamu podľa jednotlivých horeuvedených bodov teda ak

a) nevykoná nápravu podľa odseku 3 a odseku 4 písm. a), všetko tohto článku,

b) zabezpečí cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu podľa odseku 4 písm. b) tohto článku,

c) cestujúci v súlade s odsekom 5 prvou vetou náhradné služby cestovného ruchu odmietne alebo ich nemôže z objektívnych príčin prijať,

d) cestujúci podľa odseku 6 písm. a) tohto článku vykoná nápravu sám.

8) Objednávateľ má právo uplatniť reklamáciu zájazdu písomnou formou do skončenia zájazdu, alebo ak sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa Zmluvy o zájazde. Ak je to možné,objednávateľ pri uplatnení reklamácie priloží písomný záznam podľa odseku 8 tohto článku.

9) CK eridar je povinná odpovedať na reklamáciu písomnou formou, najneskôr do 30 dní od obdržania reklamácie. Reklamácia podaná elektronickou poštou (email) sa nepovažuje za platne podanú, pokiaľ nie je zákazníkovi spätne potvrdené jej zaregistrovanie.

10) Objednávateľ má právo na primeranú zľavu podľa odseku 4 písm. b), odseku 5 alebo odseku 6, tohoto článku. Ak CK eridar nepreukáže, že porušenie Zmluvy o zájazde spôsobil objednávateľ alebo cestujúci, je povinná objednávateľovi do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie vrátiť časť ceny uznanej s prihliadnutím na závažnosť a čas trvania porušenia Zmluvy o zájazde.

11) Objednávateľ je oprávnený oznámenie, žiadosť, reklamáciu alebo sťažnosť (ďalej len „podnet“), ktoré sa týkajú poskytovania zájazdu, doručovať aj priamo zmluvnému predajcovi, prostredníctvom ktorého si zájazd zakúpil. Zmluvný predajca je v takom prípade povinný postúpiť doručený podnet CK eridar bezodkladne. .

12) Pri riešení nárokov podľa tohto článku, je cestujúci povinný poskytovať CK eridar maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku akýmkoľvek nárokom alebo škodám,alebo aby sa ich rozsah znížil.

Platnosť a účinnosť záručných podmienok

Tieto všeobecné zmluvné podmienky sú platné a účinné od 01.01.2020 a tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o zájazde.

1) Platnosť týchto Všeobecných zmluvných podmienok sa vzťahuje na zájazdy a služby poskytované CK eridar len vtedy, ak nie je CK eridar stanovený či vopred s objednávateľom dohodnutý rozsah vzájomných práv a povinností inak, a to vždy písomnou formou.

2) Objednávateľ potvrdzuje podpisom Zmluvy o zájazde, že sú mu Všeobecné zmluvné podmienky známe,rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich prijíma.

3) Všetky údaje a pokyny obsiahnuté v cenníku CK eridar o službách, cenách a cestovných podmienkach zodpovedajú informáciám letáku známym v dobe ich tlače a CK eridar si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvorenia Zmluvy o zájazde s objednávateľom.