Všeobecné, záručné a stornovacie podmienky účasti na štandardných zájazdoch eridar, s.r.o.

platné do 1.1.2020

 

Článok I.

Vznik zmluvného vzťahu

1. eridar, s.r.o., Hotel Holiday Inn, Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava, IČO: 35 868 805, obstaráva svojim zákazníkom účasť na zájazdoch v súlade s platnými právnymi predpismi na základe Zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej Zmluvy), ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto “Všeobecné, záručné a stornovacie podmienky účasti na štandardných zájazdoch” (ďalej Podmienky).

2. Podpisom Zmluvy objednávateľ potvrdzuje, že všetky uvedené podmienky sú mu známe, súhlasí s nimi a prijíma ich. eridar, s.r.o. nezodpovedá za následky, ktoré postihnú účastníka pri nerešpektovaní a neplnení týchto podmienok, pri nedodržiavaní pokynov na cestu alebo programu zájazdu.

3. V prípade predchádzajúcej rezervácie je záujemca povinný uzavrieť s eridar, s.r.o. zmluvu o zájazde v dohodnutom termíne. V opačnom prípade ju eridar, s.r.o. pri neskoršom predložení nemusí od zákazníka prijať.

Článok II.

Uzatvorenie zmluvy

1. Zákazník zodpovedá v plnom rozsahu za údaje uvedené v Zmluve. Za neplnoleté osoby podpisuje Zmluvu o zájazde zákonný zástupca. Uzavretie Zmluvy potvrdí CK zákazníkovi, odovzdá mu rovnopis Zmluvy a vyinkasuje zálohu vo výške 50% z celkovej ceny zájazdu.

2. Podpísaním Zmluvy sa zákazník zaväzuje uhradiť eridar, s.r.o. cenu zájazdu alebo pobytu v stanovenej lehote a dodržiavať všetky pokyny eridar, s.r.o., ktoré sa týkajú ním vybraného zájazdu.

Článok III.

Druhy a ceny zájazdov

1. eridar, s.r.o. v rámci organizovaných zájazdov zabezpečuje a poskytuje ubytovanie, stravovacie, prepravné, sprievodcovské a ďalšie služby podľa dohody so zákazníkom.

2. eridar, s.r.o. je oprávnená jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu v prípade, že dôjde k niektorej z nasledujúcich skutočností:

a) k zvýšeniu dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok,

b) k zvýšeniu platieb spojených s dopravou, napríklad letiskových a prístavných poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cene zájazdu,

c) k zmene kurzu slovenskej koruny použitého na určenie ceny zájazdu v priemere o viac ako 5%, ak k tomuto zvýšeniu dôjde do 21. dňa pred začatím zájazdu.

Eridar, s.r.o. je oprávnená zvýšiť cenu zájazdu len o sumu, o ktorú sa v dôsledku skutočností uvedených pod písmenom a), b), c) zvýšili jej náklady na obstaranie zájazdu. Písomné oznámenie o zvýšení ceny sa musí objednávateľovi odoslať najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu. Takto oznámené zvýšenie ceny zájazdu je pre objednávateľa záväzné a objednávateľ je povinný zaplatiť eridar s.r.o. rozdiel v cene spôsobený zvýšením ceny zájazdu v lehote určenej eridar, s.r.o. Cena zájazdu uvedená v zmluve sa nesmie jednostranne zvýšiť v priebehu 20 dní pred začiatkom zájazdu.

3. Z účasti na zájazde vyplýva pre zákazníka právo na plnenie tých služieb, ktoré sú súčasťou konkrétneho programu zájazdu a jeho zaplatenej ceny. Ďalšie služby nad rámec dohodnutého rozsahu môže eridar, s.r.o. k poskytnúť len na základe osobitnej písomnej zmluvy a ich následnej úhrady.

Článok IV.

Cestovné doklady

1. Každý objednávateľ – účastník zahraničného zájazdu je povinný mať vlastný cestovný pas s platnosťou minimálne 6 mesiacov po termíne predpokladaného návratu zo zájazdu. Deti do 5 rokov, ktoré cestujú spolu s rodičmi, musia byť zapísané v cestovnom doklade rodiča, ktorý cestuje spolu s dieťaťom, alebo musia mať vlastný cestovný doklad. Deti, ktoré cestujú samostatne, alebo deti staršie ako 5 rokov musia mať vlastný cestovný doklad.

2. Pri ceste do štátu s vízovou povinnosťou je zákazník povinný odovzdať eridar, s.r.o. cestovný pas v termíne určenom eridar, s.r.o. k vybaveniu vízových formalít.

Článok V.

Účasť na zájazde

1. Najneskôr 21 dní pred odchodom na zájazd je zákazník povinný doplatiť rozdiel do plnej výšky ceny zájazdu.

2. Účasť zákazníka na zájazde je podmienená zaplatením plnej ceny zájazdu pred odchodom a včasným dostavením sa k odjazdu s platným cestovným pasom.

3. Objednávateľ je oprávnený najneskôr 14 dní pred začatím zájazdu doručiť eridar, s.r.o písomné oznámenie o tom, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba uvedená v oznámení. Oznámenie musí obsahovať aj vyhlásenie nového objednávateľa, že súhlasí s uzatvorenou Zmluvou a spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva objednávateľom. Pôvodný objednávateľ a nový objednávateľ spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu a úhradu nákladov, ktoré eridar, s.r.o v súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú a sú povinní poskytnúť eridar, s.r.o súčinnosť potrebnú k zmene účastníka zájazdu. Pôvodný objednávateľ však nemá nárok na vrátenie ceny už poskytnutých služieb (víza, poistenie).

Článok VI.

Stornovacie podmienky a stornopoplatky

1. Zrušenie Zmluvy je zákazník povinný oznámiť eridar, s.r.o osobne alebo písomne doporučeným listom. Pri písomnom zrušení účasti na zájazde je pre stanovenie stornopoplatku rozhodujúci dátum prijatia oznámenia o zrušení účasti. Pri osobnom zrušení účasti na zájazde je pre stanovenie stornopoplatku rozhodujúci dátum potvrdený podpisom zástupcu eridar, s.r.o a pečiatkou eridar, s.r.o .

2. eridar, s.r.o účtuje za každú osobu pri zahraničnom alebo tuzemskom zájazde stornopoplatok vo výške skutočne vzniknutých nákladov minimálne však:

A. Základný režijný stornopoplatok je 34 EUR / objednaná osoba pri storne zákazníka do 35 dní pred odchodom na zájazd.

B. Zvýšený stornopoplatok sa účtuje vo výške vzniknutých nákladov, vždy z ceny zájazdu, najmenej však:

30% z ceny zájazdu ak účastník odstúpi od Zmluvy v lehote od 35 dní do 21 dní pred odchodom na zájazd

50% z ceny zájazdu ak účastník odstúpi od Zmluvy v lehote od 20 dní do 14 dní pred odchodom na zájazd

80% z ceny zájazdu ak účastník odstúpi od Zmluvy v lehote od 13 dní do 6 dní pred odchodom na zájazd

100% z ceny zájazdu ak k zrušeniu zájazdu alebo pobytu dôjde v termíne kratšom ako 5 dní pred odchodom na zájazd.

C. V prípade, že zákazník nedodrží svoje povinnosti, vyplývajúce pre neho z týchto Podmienok účasti na štandardných zájazdoch eridar, s.r.o a z takéhoto jeho konania vznikne eridar, s.r.o škoda, stráca objednávateľ nárok na vrátenie zaplatenej ceny zájazdu. Zaplatená cena zájazdu bude použitá v rámci náhrady škody na úhradu nákladov, ktoré takto eridar, s.r.o vznikli.

3. Žiadosť zákazníka o zmenu termínu, ktorý si tento u eridar, s.r.o objednal a bol eridar, s.r.o potvrdený, nezakladá dôvod zbavenia sa povinnosti zo strany zákazníka zaplatiť príslušný stornopoplatok za zrušenie skôr objednaného zájazdu.

4. Zákazník, ktorý počas zájazdu poruší právne predpisy príslušného štátu, alebo nerešpektuje program zájazdu, môže byť zo zájazdu vylúčený bez nároku na akúkoľvek náhradu.

Článok VII.

Záväzky pri zmene programu a poskytovaných služieb

1. eridar, s.r.o je pred zahájením zájazdu oprávnená zmeniť dohodnuté služby, ak nastanú okolnosti, ktoré jej bránia tieto poskytnúť podľa dohodnutých podmienok. Takéto zmeny je však eridar, s.r.o povinná zákazníkovi bezodkladne oznámiť.

2. Zákazník má právo na odstúpenie od Zmluvy a vrátenie zaplatenej ceny zájazdu alebo na prevod zaplatenej sumy na úhradu ceny náhradného alebo novoobjednaného zájazdu či pobytu a to bez akýchkoľvek stornovacích poplatkov v týchto prípadoch:

a) pri zrušení zájazdu zo strany eridar, s.r.o,

b) pri presune termínu konania zájazdu či pobytu o viac ako 3 dni, oproti pôvodne dohodnutému termínu,

c) pri závažnej zmene programu, trasy, ceny, miesta, ubytovania a dopravy.

Za závažnú zmenu sa však nepokladá zmena ubytovania či ubytovacieho objektu, ak je zachovaná ich rovnaká kategória a dohodnutý rozsah vybavenia náhradného objektu, resp. služby poskytované v tomto objekte sú vyššej kategórie.

3. Počas zájazdu je eridar, s.r.o oprávnená vykonať operatívne zmeny programu a poskytovaných služieb, ak je to z naliehavých dôvodov nezavinených eridar, s.r.o nevyhnutné a nie je preto možné dodržať pôvodný dohodnutý program a služby.

4. V prípade, že eridar, s.r.o nemôže dodržať pôvodne stanovený dohodnutý program a služby, je povinná:

a) zabezpečiť pre zákazníka náhradný program a služby v rozsahu a kvalite zhodnej alebo obdobnej pôvodne dohodnutým podmienkam,

b) upraviť cenu zájazdu v závislosti od uskutočnených zmien programu a služieb a to v prípade, ak je ich dôsledkom zníženie rozsahu a kvality dohodnutého programu a služieb,

c) vrátiť zákazníkovi zaplatenú cenu neposkytnutých služieb, ak za tieto nebolo poskytnuté zo strany CK náhradné plnenie,

d) poskytnúť zákazníkovi primeranú zľavu, ak neboli poskytnuté všetky služby zahrnuté do ceny zájazdu v plnom rozsahu a kvalite,

e) o všetkých uskutočnených zmenách zákazníka bezodkladne informovať.

5. V prípade, ak eridar, s.r.o počas trvania zájazdu neposkytne zákazníkovi dohodnuté služby zahrnuté v cene v plnom rozsahu a kvalite, má zákazník právo na reklamáciu. Reklamácia musí byť uplatnená bezodkladne po vzniku udalosti, ktorá ju zakladá a to priamo u sprievodcu zájazdu či u delegáta eridar, s.r.o, ktorí sú oprávnení reklamácie prijímať a operatívne ich riešiť. Ak ide o nedostatok, ktorý nie je možné odstrániť priamo na mieste, spíše delegát alebo sprievodca eridar, s.r.o so zákazníkom reklamačný zápis.

6. Zákazník je povinný do 3 mesiacov po návrate zo zájazdu či pobytu, alebo v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil, odo dňa keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy, zaslať, alebo osobne doručiť do sídla eridar, s.r.o písomnú sťažnosť s priloženým reklamačným zápisom. eridar, s.r.o je v lehote do 30 dní od prevzatia sťažnosti, povinná túto prešetriť a výsledok oznámiť zákazníkovi.

7. Ak však zákazník zabezpečené služby dobrovoľne nevyužije, nárok na náhradu alebo zľavu z ceny mu nevzniká.

Článok VIII.

Platnosť a účinnosť záručných podmienok

1. Tieto podmienky sú platné a účinné od 01.07.2013 a tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o zájazde.